rokoko

37 tekstów – auto­rem jest ro­koko.

Kiedyś obieca­lam Ci, ze w Two­je urodzi­ny pójdziemy na spa­cer z naj­smut­niej­szym psem ze schro­nis­ka, za­wieziemy wor­ki kar­my i zje­my dobrą ko­lację. Dziś jest ten dzień, a ja byłam sa­ma z wielkim [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 listopada 2018, 20:20

Dziś wysłałam os­tatnią wiado­mość do Ciebie. Nie będzie mniej, ani więcej. Dziś ręce trzęsły mi się trzy ra­zy moc­niej, dziś wy­paliłam też os­tatniego pa­piero­sa. Naj­bar­dziej szko­da mi tej miłości, która się kończy. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 listopada 2018, 15:45

Obudziłam się o 8:30. Spraw­dziłam te­lefon, 5 no­wych wiado­mości, i żad­na od Ciebie. Pa­miętam, jak miesiąc te­mu na 16 piętrze zasłony ot­wierałam jak w fil­mie z wi­dokiem na całą War­szawę, byłam wtedy [...] — czytaj całość

myśl • 11 listopada 2018, 14:31

Nie jes­tem w sta­nie chodzić ty­mi sa­mymi dro­gami, nie lu­bię tych ka­wiar­ni ani głupiego skle­pu spożyw­cze­go. Nie lu­bię te­go mias­ta i nie lu­bię brązo­wych oczu. Nie lu­bię nicze­go prócz białego su­fitu i dru­giej dziś paczki papierosów. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 listopada 2018, 20:02

Znów dziś oglądałam nasze sta­re zdjęcie. Góry stołowe - grudzień 2017, stoję w Two­jej czar­ne dużej kur­tce po środ­ku la­su i śmieję się, jak głupia, Ty pat­rzysz na mnie po­ważnym wzro­kiem. Weszliśmy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 listopada 2018, 17:41

Siedzę w po­ciągu re­lac­ja Dworzec Głow­ny -Psie Po­le. W moim przedziale są tyl­ko 3 oso­by. Pat­rzę, jak­bym podzi­wiała kra­job­raz, a tak nap­rawdę myślę o To­bie. I trzy­mając to­rebkę ścis­kam ją trzy razy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 listopada 2018, 16:57

Stoję w sta­rym re­gio, Wrocław Na­dod­rze. Tydzień te­mu całując Ciebie na­miętnie, biegłam by zdążyć na po­ciąg. W szy­bie widzę swo­je od­bi­cie. Su­kien­ka, czar­ny płaszcz i czer­wo­na szmin­ka. W szy­bie widzę wzrok mężczyzny. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 listopada 2018, 16:42

Ubieram ka­pelusz, czar­ny, jak Two­je no­we bu­ty, Twój mer­ce­des, mo­je ciem­ne włosy, Two­je ciem­ne oku­lary, drew­niany pa­nel, mo­je go­le ko­lana, biała su­kien­ka, skier­ki w oczach, autos­tra­da, pół godzi­ny dro­gi na Biela­ny, wysiadam, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 lipca 2017, 23:22

Brąz moich włosów na Twoim ra­mieniu, je­den kos­myk wy­padł na ok­no. Ki­no zam­knięte, po raz trze­ci spózni­liśmy się na seans. Ga­sisz sil­nik, ja gaszę emoc­je. Dwie i pół godzi­ny na par­kingu z [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 listopada 2016, 23:10

Możesz mnie mieć śmiejącą się na ko­lac­ji z Pro­sec­co w le­wej ręce, możesz mieć mój uśmiech z ra­na, kiedy jeszcze nie ot­worzysz oczu i możesz mieć mnie pod trze­ma gwiaz­da­mi na środku [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 października 2016, 14:24
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

rokoko

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

16 listopada 2018, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedyś obieca­lam Ci, ze [...]

16 listopada 2018, 20:20rokoko do­dał no­wy tek­st Kiedyś obieca­lam Ci, ze [...]

12 listopada 2018, 18:57yestem sko­men­to­wał tek­st Dziś wysłałam os­tatnią wiado­mość [...]

12 listopada 2018, 17:26rokoko sko­men­to­wał tek­st Dziś wysłałam os­tatnią wiado­mość [...]

12 listopada 2018, 16:45yestem sko­men­to­wał tek­st Dziś wysłałam os­tatnią wiado­mość [...]

12 listopada 2018, 16:42yestem sko­men­to­wał tek­st Obudziłam się o 8:30. [...] 

12 listopada 2018, 15:45rokoko sko­men­to­wał tek­st Obudziłam się o 8:30. [...] 

12 listopada 2018, 15:45rokoko do­dał no­wy tek­st Dziś wysłałam os­tatnią wiado­mość [...]

12 listopada 2018, 01:23yestem sko­men­to­wał tek­st Obudziłam się o 8:30. [...] 

11 listopada 2018, 20:43danioł sko­men­to­wał tek­st Obudziłam się o 8:30. [...]